GIỚI THIỆU CHUNG

   Địa chỉ:  Khu 5 - Sơn Dương - Lâm Thao - Phú Thọ

Email:  thcssonduong.pgdlamthao@gmail.com

Điện thoại: 02106585102

 

Thành lập năm 1956. Trường THCS Sơn Dương